REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Warszawa, wrzesień 2020 r.

DEFINICJE

Wszystkie zwroty wskazane poniżej, które znajdują się Regulaminie mają następujące znaczenie:

Kuźniar Media „Kuźniar Media” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000789844, NIP: 1231440490, REGON: 383608740, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł.

Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia Usług.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).

Serwis – Strona internetowa funkcjonująca pod adresem www.voicehouse.co, pozwalająca na korzystanie ze wszystkich usług oferowanych za jej pośrednictwem w szczególności odsłuchiwania podcastów oraz oglądania videocastów.

Siła WyższaWszelkie zdarzenia niezależne od woli Kuźniar Media, które nie były znane w chwili utworzenia niniejszego Regulaminu i których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, spowodowane: kataklizmami naturalnymi (powódź, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozja, klęski żywiołowe), konfliktami wojskowymi, interwencjami władz państwowych, epidemią lub pandemią chorób zakaźnych.

Użytkownik – Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu art. 221  ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Usługi – Usługi świadczone przez Kuźniar Media drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i świadczenia przez Kuźniar Media Usług z wykorzystaniem Serwisu. Regulamin stanowi „regulamin”, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 3. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy użytkownikom sieci Internet Usługi  umożliwiające odsłuchiwanie podcastów oraz oglądania videocastów. Znaczna część materiałów przeznaczonych dla Użytkowników Serwisu to materiały udostępniane bezpłatnie, jednakże dostęp do części materiałów może wymagać dokonania płatności. Płatne materiały zostaną specjalnie oznakowane, a zasady dokonywania płatności w sposób przejrzysty zostaną zawarte w niniejszym Regulaminie. Za pośrednictwem Serwisu świadczona będzie także usługa newslettera.
 4. Aby korzystać z usługi newslettera należy wypełnić specjalny formularz umieszczony w na stronie www.voicehouse.co oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Użytkownik który wypełni formularz otrzyma na podany przez siebie adres e-mail link aktywacyjny. Dopiero kliknięcie na otrzymany link aktywacyjny rozpocznie świadczenie usługi neslettera.
 5. W treści newsletterów wysyłanych do użytkowników mogą znajdować się grafiki promocyjne związane z Kuźniar Media bądź partnerami Kuźniar Media.

§ 2

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu przez każdego użytkownika sieci Internet oznacza w istocie zawarcie przez tą osobę oraz Kuźniar Media umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem jest świadczenie usług oferowanych przez Serwis.
 2. Umowa o świadczenie usług elektronicznych oferowanych przez Serwis zostaje rozwiązana (z wyłączeniem usług newslettera) poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu. Rozwiązanie umowy odbywa się poprzez zerwanie połączenia ze stroną internetową na której wyświetla się Serwis, ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Użytkownik, który korzysta z usługi newslettera może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi. W tym celu należy kliknąć na link dezaktywujący usługę, który umieszczony jest na końcu każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub skontaktować się z Kuźniar Media z prośbą o usunięcie Użytkownika z listy newslettera.
 4. W celu korzystania z usług oferowanych przez Serwis Użytkownik zobowiązany jest posiadać urządzenie końcowe (smartfon, komputer osobisty, tablet etc.) posiadające dostęp do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową np. Chrome umożliwiająca otwieranie i przeglądanie stron internetowych. Dodatkowo do korzystania z usługi newslettera wymagane jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adres: e-mail).

§ 3

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Każdy Użytkownik uprawniony jest do zgłoszenia Kuźniar Media reklamacji. Wszystkie reklamacje powinny być zgłoszone w formie pisemnej na adres Kuźniar Media.
 2. Użytkownik powinien wnieść reklamację w terminie 14 dni od momentu, w którym dowiedział się o nieprawidłowym świadczeniu usług drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki zawierającej reklamację.
 3. Reklamacje wniesione z naruszeniem terminu wskazanego w ust. 2 nie będą rozpoznawane.
 4. Kuźniar Media rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 5. Uczestnik, który wniósł reklamacje zostanie pisemnie poinformowany o sposobie jej załatwienia. Stanowisko Kuźniar Media zawarte w odpowiedzi na reklamacje jest stanowiskiem ostatecznym.

§ 4

PRAWA AUTORSKIE

 1. Serwis jak również jego poszczególne elementy, a także umieszczone w nim utwory audio oraz audio-video podlegają ochronie przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Kuźniar Media jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich treści (zdjęcia, teksty, video, muzyka etc.) umieszczonych w Serwisie.
 3. Użytkownicy bez zgody Kuźniar Media nie mogą wykorzystywać treści zawartych w Serwisie do jakichkolwiek celów innych niż korzystanie z nich do użytku prwywatnego. W szczególności zabronione jest pobieranie jakichkolwiek materiałów opublikowanych w Serwisie w tym podcastów i videocastów oraz dalsze ich publikowanie lub rozpowszechnianie.
 4. Materiały umieszczone w Serwisie przeznaczone są wyłącznie do użytku prywatnego, jakiekolwiek publiczne rozpowszechnianie materiałów umieszczonych w Serwisie jest niedozwolone. W szczególności zabronione jest także publikowanie materiałów umieszczonych w Serwisie na innych stronach internetowych umożliwiających strumieniowanie nagrań lub pobieranie plików.
 5. Użytkownik nie może podejmować jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby spowodować nieprawidłowe działanie Serwisu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu obowiązuje od dnia 12 września 2020 r. Regulamin jest udostępniony w wersji elektronicznej na stronie Serwisu.
 2. Prawem właściwym dla realizacji postanowień niniejszego Regulaminu jest prawo Polskie.
 3. Kuźniar Media zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia usług. W takim przypadku Kuźniar Media niezwłocznie poinformuje Użytkowników o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia, tak aby każdy Użytkownik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu.
 4. Kuźniar Media nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za możliwe awarie w funkcjonowaniu Serwisu niezależnie od tego czy przyczyną awarii jest Siła Wyższa lub jakiekolwiek inne zdarzenie. Poprzez awarie należy rozumieć w szczególności nieprawidłowe wyświetlenie treści Serwisu, brak dostępu do materiałów lub nagrań opublikowanych w Serwisie.
 5. Kuźniar Media zastrzega sobie prawo do swobodnego decydowania o zakresie treści (utworów audio oraz audio-video) umieszczonych w Serwisie, tym samym Kuźniar Media nie gwarantuje, że zakres umieszczanych treści nie ulegnie zmianie np. poprzez usunięcie wybranych przez Kuźniar Media treści.
 6. Wszelkie spory powstałe między Użytkownikiem, a Kuźniar Media będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 7. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Kuźniar Media zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym przepisami RODO oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawarte zostały w polityce prywatności dostępnej na stronie https://voicehouse.co/polityka-prywatnosci/.
 8. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

INFORMACJA  O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Kuźniar Media mając na uwadze konieczność wykonania obowiązku określonego w art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 1. z późn. zm.) niniejszym informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Zagrożenia, o których mowa w niniejszym dokumencie są zagrożeniami potencjalnymi, a Kuźniar Media dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia możliwie maksymalnego bezpieczeństwa Użytkowników. Do najważniejszych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną należy zaliczyć możliwość uzyskania przez osoby nieuprawnione dostępu do danych przekazywanych przez sieć Internet lub przechowywanych na urządzeniach podłączonych do sieci Internet. Ewentualna ingerencja w w/w dane może powodować, w szczególności ich utracenie lub niepożądaną zmianę.

Istotnym zagrożeniem każdej osoby używającej sieci Internet jest możliwość zainfekowania systemu lub urządzenia podłączonego do sieci Internet przez złośliwe oprogramowanie takie jaki wirusy, robaki, trojany oraz programy szpiegujące. Do podstawowych zagrożeń należy także SPAM tj. niepożądane i niezamówione wiadomości elektroniczne (np. e-mail) rozsyłane jednocześnie do znacznej liczby odbiorców.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń zalecamy używanie programów antywirusowych renomowanych producentów takiego oprogramowania, a także ich bieżącą aktualizację. Włączenie zapory sieciowej tzw. firewall, regularne skanowanie urządzeń podłączonych do sieci Internet, a także uważną lekturę wszelkich umów licencyjnych, regulaminów etc.

Kuźniar Media zgodnie z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług, wprowadzanych przez Kuźniar Media do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik sieci Internet odwiedzający stronę https://voicehouse.co/ określone zostały w dokumencie Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://voicehouse.co/polityka-prywatnosci/.

Używamy cookies, żeby indywidualnie odpowiadać na potrzeby słuchaczy. Zasady przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.