Voice House Club – regulamin

§ 1
DEFINICJE

Wszystkie zwroty wskazane poniżej, które znajdują się Regulaminie mają następujące znaczenie:

Aplikacja: Oprogramowanie w postaci aplikacji mobilnej dostępnej na urządzenia z systemem Android lub IOS, pochodzące od Usługodawcy, za pośrednictwem którego, Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Usług.

Czasowy Dostęp: Inny niż Subskrypcja sposób uzyskania dostępu do Usług. Czasowy Dostęp do Usług przyznawany jest w ramach ustalonej ceny, na czas określony w wymiarze określonym podczas zawarcia Umowy, wyłącznie w opcji „Zakup na Prezent”. Czasowy Dostęp do Usług nie oferuje możliwości przedłużenia korzystania z Usług, w związku z tym po upływie okresu ustalonego w podczas zawarcia Umowy dostęp do Usług zostaje zablokowany.

Konto: Funkcjonalność Serwisu oraz Aplikacji w postaci indywidualnego, zabezpieczonego hasłem konta utworzonego dla każdego Użytkownika. Po zalogowaniu się do konta Użytkownik może uzyskać dostęp do Usług w ramach Aplikacji oraz Serwisu.

Konto EC: Konto utworzone w serwisie www.easycart.pl podczas zakupu Subskrypcji lub Dostępu Czasowego. Konto EC tworzone jest wyłącznie dla osoby dokonującej zakupu Subskrypcji lub Dostępu Czasowego i służy do zarządzania Subskrypcjami lub Dostępem Czasowym. Konto EC umożliwia także zarządzanie wszelkimi innymi subskrypcjami zakupionymi u innych dostawców z wykorzystaniem serwisu www.easycart.pl. Zasady korzystania z konta EC określane są przez właściciela serwisu www.easycart.pl którym jest eduweb sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972) przy Al. Rzeczypospolitej 10 lok. 46, KRS: 0000821672, NIP: 9512495989, REGON: 385228325.

Newsletter: Opcjonalna usługa, która może być świadczona przez Usługodawcę, polegająca na przesyłaniu informacji o nadchodzących wydarzeniach, imprezach etc. organizowanych lub współtworzonych przez Usługodawcę. W ramach Newslettera mogą być przesyłane również informacje na temat nowych i planowanych treści udostępnianych w ramach Usług, a także informacje handlowe dotyczące produktów lub usług oferowanych przez Usługodawcę.

Regulamin: Niniejszy Regulamin dostępny w Serwisie oraz Aplikacji, stanowiący wzorzec umowny (umowę) w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).

Serwis lub VHC: Strona internetowa funkcjonująca pod adresem www.voicehouse.co/club umożliwiająca Użytkownikowi na korzystanie ze wszystkich Usług.

Serwis Płatniczy: Strona internetowa funkcjonująca pod adresem https://stripe.com/en-pl należąca do podmiotu trzeciego i umożliwiająca dokonanie płatności za zakupioną Subskrypcję. Warunki oraz zasady korzystania z Serwisu Płatniczego określa podmiot zarządzający tym Serwisem.

Siła Wyższa: Wszelkie zdarzenia niezależne od woli Usługodawcy, które nie były znane w chwili zawarcia Umowy i których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, spowodowane m.in. kataklizmami naturalnymi (powódź, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozja, klęski żywiołowe), konfliktami wojskowymi, interwencjami władz państwowych, epidemią lub pandemią chorób zakaźnych, w tym także wszelkiego rodzaju awarie i usterki oprogramowania oraz urządzeń technicznych wykorzystywanych przez Usługodawcę do świadczenia usług.

Subskrypcja: Abonament, który należy zakupić w celu uzyskania dostępu do Usług. Subskrypcje występują w różnych wariantach czasowych i cenowych.

Umowa: Umowa o świadczenie Usług, zawierana pomiędzy osobą dokonującą zakupu Subskrypcji lub Czasowego Dostępu a Usługodawcą z chwilą złożenia zamówienia na wybrany wariant Subskrypcji lub Czasowy Dostęp. Treść umowy stanowią zamówienie oraz postanowienia niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że cena i czas trwania Usług zależne są od wariantu Subskrypcji lub wariantu Czasowego Dostępu. Na zakres i treść umowy mają wpływ także wszelkie oświadczenia, zgody wyrażone w trakcie procesu zawarcie umowy np. zgoda na rozpoczęcie natychmiastowego świadczenia Usług, skutkująca utratą prawa odstąpienia od zawartej Umowy.

Usługi: Wszelkie usługi świadczone Użytkownikom przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu w ramach zakupionej Subskrypcji lub Dostępu Czasowego, w szczególności usługi polegające na udostępnianiu Użytkownikom treści cyfrowych niezapisanych na materialnych nośnikach takich jak podcasty, videocasty, ebooki etc. Usługi świadczone są przez Usługodawcę z wykorzystaniem funkcjonalności Aplikacji lub Serwisu. Szczegółowy zakres usług świadczonych w ramach danej Subskrypcji opisany został w §3 niniejszego Regulaminu.

Usługodawca: „Kuźniar Media” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS: 0000789844, NIP: 1231440490, REGON: 383608740, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł.

Użytkownik: Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała we własnym imieniu zakupu Subskrypcji, lub dokonała Zakupu na Prezent, albo osoba, która korzysta z Usług na podstawie Subskrypcji zakupionej przez jakąkolwiek inną osobę (pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), albo osoba, która korzysta z Usług na podstawie Zakupu na Prezent.

Zakup na Prezent: Rodzaj Umowy, w wyniku której osoba zawierająca Umowę nabywa Subskrypcję lub Czasowy Dostęp na rzecz innych osób, (wskazanych przez osobę zawierającą Umowę) w wyniku czego osoby te uzyskują dostęp do Usług.

 

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady nabywania Subskrypcji oraz Czasowego Dostępu, a także zasady świadczenia Usług oraz korzystania z Serwisu i Aplikacji z wykorzystaniem których Usługodawca świadczy Usługi.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest dokumentem ogólnie dostępnym, z którym można zapoznać się na podstronie Serwisu dostępnej pod adresem https://voicehouse.co/club-regulamin/, a także z wykorzystaniem Aplikacji ( zakładka: ustawienia/warunki usługi).
 3. Pobranie Aplikacji, jak również korzystanie z Aplikacji oraz Serwisu co do zasady są nie podlega żadnej opłacie, jednakże aby uzyskać dostęp do Usług konieczne jest dokonanie zakupu Subskrypcji lub Czasowego Dostępu..
 4. Osoby dokonujące zakupu Subskrypcji lub Czasowego Dostępu są zobowiązane do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed dokonaniem zakupu Subskrypcji lub Czasowego Dostępu. Dokonanie zakupu Subskrypcji lub Czasowego Dostępu oznacza, że osoba dokonująca zakupu zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia, a Regulamin staje się częścią Umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą, a osobą dokonującą zakupu. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usług zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z Usług przez Użytkownika równoznaczne będzie z zaakceptowaniem przez Użytkownika treści postanowień Regulaminu.
 5. W celu w celu pobrania Aplikacji, dokonania zakupu Subskrypcji lub Czasowego Dostępu, a także korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji należy posiadać urządzenie końcowe (smartfon, komputer osobisty, tablet etc.) z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową np. Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge etc. umożliwiającą otwieranie i przeglądanie stron internetowych, a także dostęp do sieci Internet spełniający co najmniej minimalne parametry wskazane poniżej:
Minimalne parametry Sugerowane parametry
·       Pobieranie -10 Mb/s

·       Przesyłanie – 10 Mb/s

·       Opóźnienie –  poniżej 30 ms

·       Pobieranie -30 Mb/s

·       Przesyłanie – 30 Mb/s

·       Opóźnienie –  poniżej 30 ms

W przypadku smartfonów i tabletów do korzystania z Aplikacji i Serwisu niezbędne jest posiadanie system iOS w wersji 11 lub wyższej, lub systemu Android w wersji 8 lub wyższej.

 1. W celu zainstalowania Aplikacji na swoim urządzeniu osoba dokonująca zakupu Subskrypcji lub Czasowego Dostępu, a także Użytkownik zobowiązani są jej wcześniejszego pobrania. Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play (urządzenia z systemem operacyjnym Android) lub App Store (urządzenia z systemem operacyjnym IOS).
 2. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu powodować będzie udzielenie Użytkownikowi oraz osobom dokonującym zakupu Czasowego Dostępu lub Subskrypcji, licencji na oprogramowanie jakie stanowi Aplikacja. Udzielona licencja jest licencją udzieloną na czas nieokreślony, niewyłączną i nieograniczoną terytorialnie. Licencja obejmuje swoim zakresem umożliwienie korzystania z Usług, w tym zainstalowanie i zwielokrotnianie Aplikacji na swoich urządzeniach w celu korzystania z Usług.
 3. Niedozwolone jest dokonywanie jakiejkolwiek ingerencji w Aplikację, w tym w szczególności wprowadzanie w niej zmian, ingerowanie w jej kod w tym poprzez jego dekompilację, redukowanie itp.

 

§ 3
USŁUGI

 1. Usługodawca świadczy swoje Usługi w ramach różnych wariantów Subskrypcji, które szczegółowo opisano poniżej. Każda osoba zainteresowana korzystaniem z Usług uprawniona jest do dokonania zakupu wybranego przez siebie wariantu Subskrypcji. Usługi mogą być świadczone także w ramach Czasowego Dostępu
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na:
  a) strumieniowaniu nagrań audio oraz audiowizualnych znajdujących się w zasobach Serwisu i Aplikacji,
  b) możliwość pobierania nagrań audio oraz audiowizualnych znajdujących się w zasobach Serwisu i Aplikacji,
  c) możliwości pobierania e-booków i innych publikacji znajdujących się w się w zasobach Serwisu i Aplikacji, a także
  d) wysyłce Newslettera do Użytkowników, którzy zapiszą się do Newslettera,
  e) kolportażu zaproszeń/wejściówek na wydarzenia organizowane przez Usługodawcę takich jak. konferencje, debaty, szkolenia, panele dyskusyjne.
 1. Usługodawca oferuje trzy rodzaje Subskrypcji, tj. Subskrypcję roczną, Subskrypcję miesięczną oraz Subskrypcje tygodniową. Każda z Subskrypcji zapewnia dostęp do wszystkich treści dostępnych w Serwisie i Aplikacji.
 1. Usługodawca na bieżąco publikować będzie w Serwisie i Aplikacji nowe treści, w szczególności treści audio, audiowizualne, a także tekstowe, w związku z czym baza dostępnych treści będzie nieustannie powiększana i aktualizowana. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania wybranych przez siebie treści, jakie dostępne są w Serwisie i Aplikacji, w szczególności w przypadkach, w których Usługodawcy nie przysługują do tych treści pełne prawa własności intelektualnej i w związku np. z wygaśnięciem licencji (jakie stanowiły podstawę do tego, że Usługodawca publikował i rozpowszechniał w serwisie i Aplikacji określone treści) Usługodawca zmuszony będzie do usunięcia określonych treści. Usługodawca dołoży jednak wszelkich starań aby treści, które będą usuwane zostały wcześniej odpowiednio oznaczone, umożliwiając tym samym Użytkownikowi zapoznanie się z tymi treściami przed momentem ich usunięcia z Serwisu i Aplikacji.
 2. Ze wszystkich usług polegających na strumieniowaniu nagrań audio oraz audiowizualnych znajdujących się w zasobach Serwisu i Aplikacji, Użytkownik w trakcie obowiązywania Subskrypcji / Czasowego dostępu może korzystać wielokrotnie. Jednocześnie Użytkownik może korzystać z Usług tylko na jednym urządzeniu mobilnym.
 3.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w przyszłości do oferty nowych wariantów Subskrypcji/ Czasowych Dostępów, w takim przypadku Użytkownicy, otrzymają informację o dostępności nowych Subskrypcji. W przypadku wprowadzenia nowych subskrypcji Usługodawca umożliwi Użytkownikom dokonanie zmiany w posiadanych przez nich Subskrypcjach.

 

§ 4
ZAKUP SUBSKRYPCJI / ZAKUP NA PREZENT

 1. Zawarcie Umowy w celu nabycia Subskrypcji lub Czasowego dostępu możliwe jest wyłącznie w Serwisie na stronie https://voicehouse.co/club
 2. Aby dokonać zakupu Subskrypcji w formularzu zamówienia należy zaznaczyć wybrany przez siebie wariant Subskrypcji, a następnie uzupełnić formularz zamówienia o niezbędne dane osobowe i dokonać wyboru sposobu zapłaty za Subskrypcję. Dokonanie zakupu Subskrypcji wiąże się z obowiązkiem dokonywania zapłaty. Osoba dokonująca zakupu może wybrać jeden z poniższych wariantów Subskrypcji:a) Subskrypcja roczna: Subskrypcja na czas określony w wymiarze 12 miesięcy. Płatność za Subskrypcję uiszczana jest z wykorzystaniem Serwisu Płatniczego, zapłata za Subskrypcję następuje z góry przed rozpoczęciem okresu obowiązywania Subskrypcji. Po zakończeniu trwania 12 miesięcznego okresu Subskrypcji, Subskrypcja ulegnie automatycznemu przedłużeniu na kolejny 12 miesięczny okres rozliczeniowy. Każda osoba, która zakupiła Subskrypcję ma prawo zrezygnować z przedłużenia Subskrypcji na kolejny 12 miesięczny okres rozliczeniowy. Do czasu rezygnacji z Subskrypcji Usługodawca za pośrednictwem Serwisu Płatniczego będzie pobierał coroczną opłatę za Subskrypcję.b) Subskrypcja miesięczna: Subskrypcja na czas określony w wymiarze 30 dni. Płatność za Subskrypcję uiszczana jest z wykorzystaniem Serwisu Płatniczego, zapłata za Subskrypcję następuje z góry przed rozpoczęciem okresu obowiązywania Subskrypcji. Po zakończeniu trwania 30 dniowego okresu Subskrypcji, Subskrypcja ulegnie automatycznemu przedłużeniu na kolejny 30 dniowy okres rozliczeniowy. Każda osoba, która zakupiła Subskrypcję ma prawo zrezygnować z przedłużania Subskrypcji na kolejny 30 dniowy okres rozliczeniowy. Do czasu rezygnacji z Subskrypcji Usługodawca za pośrednictwem Serwisu Płatniczego będzie pobierał comiesięczną opłatę za Subskrypcję.c) Subskrypcja tygodniowa: Subskrypcja na czas określony w wymiarze 7 dni. Płatność za Subskrypcję uiszczana jest z wykorzystaniem Serwisu Płatniczego, zapłata za Subskrypcję następuje z góry przed rozpoczęciem okresu obowiązywania Subskrypcji. Po zakończeniu trwania 7 dniowego okresu Subskrypcji, Subskrypcja ulegnie automatycznemu przedłużeniu na kolejny 7 dniowy okres rozliczeniowy. Każda osoba, która zakupiła Subskrypcję ma prawo zrezygnować z przedłużania Subskrypcji na kolejny 7 dniowy okres rozliczeniowy. Do czasu rezygnacji z Subskrypcji Usługodawca za pośrednictwem Serwisu Płatniczego będzie pobierał cotygodniową opłatę za Subskrypcję.Zamówienie zostanie skutecznie złożone po prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól formularza zamówienia, wybraniu sposobu zapłaty oraz naciśnięciu przycisku potwierdzającego zamówienie.
 3. Zakup Subskrypcji dokonywany jest za pośrednictwem Serwisu Płatniczego, ponadto Usługodawca wykorzystuje w tym celu usługę easycart.pl, w ramach której realizowana jest płatność. Użytkownik podając swoje dane osobowe podczas procesu zakupu Subskrypcji zgadza się na ich przekazanie do dostawcy usługi easycart.pl oraz do Serwisu Płatniczego w związku z koniecznością prowadzenia rozliczeń oraz księgowań dokonywanych płatności za zakup Subskrypcji. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.
 4. Wszelkie informacje o cenach poszczególnych Subskrypcji dostępne są w cenniku, na stronie https://voicehouse.co/club. Ceny podane w cenniku są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 5. W przypadku prawidłowego złożenia zamówienia i w konsekwencji zawarcia Umowy Usługodawca powiadomi osobę dokonującą zakupu w drodze wiadomości e-mail o fakcie zawarcia Umowy, a także dostarczy jej treść niniejszego Regulaminu w wersji elektronicznej.
 6. W wyniku zawarcia Umowy utworzone zostanie indywidualne Konto, za pośrednictwem którego możliwe będzie korzystanie z Usług. Ze względu na wykorzystywanie przez Usługodawcę usług easycart.pl wraz z chwilą zawarcia Umowy utworzone zostanie także Konto EC.
 7. W przypadku Umów zawartych w opcji Zakup na Prezent, osoba składająca zamówienie, za pośrednictwem funkcjonalności Konta EC uprawniona będzie do zidentyfikowania osób, które staną się Użytkownikami. Osoby, które zostaną wskazane jako Użytkownicy otrzymają od Usługodawcy wiadomości e-mail z instrukcją w jaki sposób rozpocząć korzystanie z Usług.
 8. Po skutecznym zawarciu Umowy Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola dostępnego w Aplikacji oraz Serwisie będzie mógł wyrazić zgodę na rozpoczęcie spełniania na jego rzecz świadczeń (Usług) przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na rozpoczęcie spełniania na jego rzecz świadczeń wnikających z Umowy w tym trybie oznaczać będzie to utracenie przez Użytkownika możliwości odstąpienia od Umowy. W przypadku niewyrażenia przez Użytkownika takiej zgody dostęp do Usług zostanie uruchomiony po upływie 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy. Fakt otrzymania zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczeń zostanie potwierdzony w drodze wiadomości e-mail wysłanej do Użytkownika.
 9. Płatności za zakupioną Subskrypcję są uiszczane z góry, zgodnie z wybranym wariantem Subskrypcji. Płatności realizowane są poprzez automatyczne pobranie kwoty odpowiadającej stawce cenowej określonej dla danej Subskrypcji. Obsługa płatności dokonywana jest za pośrednictwem Serwisu Płatniczego, zgodnie z zadeklarowaną przez przy zawarciu Umowy metodą płatności (karta debetowa, karta kredytowa, rachunek bankowy itp.).
 10. Czas trwania okresu rozliczeniowego jest różny, w zależności od wariantu wybranej Subskrypcji :a) W przypadku Subskrypcji tygodniowych okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Usługodawcę od Serwisu Płatniczego informacji o skutecznym dokonaniu płatności za Subskrypcję i trwa przez okres kolejnych 7 dni.b) W przypadku Subskrypcji miesięcznych okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Usługodawcę od Serwisu Płatniczego informacji o skutecznym dokonaniu płatności za Subskrypcję i trwa przez okres kolejnych 30 dni.c) W przypadku Subskrypcji rocznych okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Usługodawcę od Serwisu Płatniczego informacji o skutecznym dokonaniu płatności za Subskrypcję i trwa przez okres kolejnych 12 miesięcy.
 11. Jeżeli po zawarciu Umowy płatność za zakupioną Subskrypcję miesięczną lub Subskrypcję roczną nie zostanie dokonana w terminie 5 dni, od dnia zakończenia bezpłatnego okresu próbnego, o którym mowa w § 7 ust. 9-12 z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby dokonującej zakupu np. takich jak brak wystarczających środków na koncie, blokada konta, upływ ważności karty płatniczej itp. Usługodawca powiadomi Użytkownika lub osobę dokonującą zakupu w drodze wiadomości e-mail podanej podczas zakupu Subskrypcji. Próby pobrania płatności za zakupioną Subskrypcję podejmowane będą przez kolejne 1,3,5 dni, w przypadku niemożności pobrania płatności za Subskrypcję w tym okresie, dostęp do korzystania z Usług zostanie zablokowany do czasu dokonania zapłaty. W przypadku braku zapłaty przez okres 5 dni od dnia zablokowania dostępu do Usług, Umowa zostanie rozwiązana automatycznie, a Użytkownik w sposób trwały utraci dostęp do Usług.
 12. Jeżeli po zawarciu Umowy płatność za zakupioną Subskrypcję tygodniową nie zostanie dokonana w terminie 5 dni, od dnia zawarcia Umowy z powodów leżących po stronie Użytkownika lub osoby dokonującej zakupu np. takich jak brak wystarczających środków na koncie, blokada konta, upływ ważności karty płatniczej etc. Usługodawca powiadomi Użytkownika lub osobę dokonującą zakupu w drodze wiadomości e-mail podanej podczas zakupu Subskrypcji. Próby pobrania płatności za zakupioną Subskrypcję podejmowane będą przez kolejne 1,3,5 dni , w przypadku niemożności pobrania płatności za Subskrypcję w tym okresie, dostęp do korzystania z Usług nie będzie możliwy do czasu dokonania zapłaty. W przypadku braku zapłaty przez okres 5 dni od dnia zawarcia Umowy, Umowa zostanie rozwiązana automatycznie.
 13. Każda osoba, która zawarła Umowę oraz Użytkownik, uprawnieni są do zrezygnowania z Subskrypcji tj. nieprzedłużania Subskrypcji na kolejny okres rozliczeniowy. Oświadczenie o rezygnacji z Subskrypcji można złożyć za pośrednictwem funkcjonalności Konta EC, lub w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres: wsparcie@voicehouse.co najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowego okresu rozliczeniowego zakupionej Subskrypcji. Brak oświadczenia o rezygnacji Subskrypcji, najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego skutkować będzie automatycznym przedłużeniem Subskrypcji na kolejny okres rozliczeniowy. Usługodawca będzie każdorazowo informować Użytkowników w drodze wiadomości e-mail o zbliżającym się terminie zakończenia okresu rozliczeniowego.
 14. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o rezygnacji z Subskrypcji Umowa ulegnie rozwiązaniu wraz z końcem dotychczasowego, opłaconego okresu rozliczeniowego. Z chwilą rozwiązania Umowy Usługodawca zaprzestanie pobierania opłaty za Subskrypcję, a Użytkownik utraci dostęp do Usług.
 15. W przypadku braku oświadczenia o rezygnacji z Subskrypcji, Subskrypcja przedłużona zostanie na kolejny okres rozliczeniowy, tożsamy z okresem na jaki została zakupiona pierwsza Subskrypcja. Usługodawca każdorazowo, w drodze wiadomości e-mail będzie potwierdzał fakt przedłużenia Subskrypcji na kolejny okres rozliczeniowy.
 16. Jeżeli po przedłużeniu Subskrypcji na kolejny okres rozliczeniowy, nie będzie możliwe pobranie płatności za Subskrypcję zgodnie z metodą płatności zadeklarowaną przy zawarciu Umowy Usługodawca powiadomi Użytkownika w drodze wiadomości e-mail podanej podczas zakupu Subskrypcji. Próby pobrania płatności za zakupioną Subskrypcję podejmowane będą przez kolejne 1,3,5 dni, w przypadku niemożności pobrania płatności za Subskrypcję w tym okresie, dostęp do korzystania z Usług nie będzie możliwy do czasu dokonania zapłaty. W przypadku braku zapłaty przez okres 5 dni od dnia odnowienia Subskrypcji, Umowa zostanie rozwiązana automatycznie, a Użytkownik utraci dostęp do Usług.
 17. Ceny zakupu Subskrypcji mogą ulegać zmianie, z tym zastrzeżeniem, że zmiana ceny Subskrypcji nie może zostać dokonana w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego. W przypadku zamiaru zmiany ceny Subskrypcji Usługodawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Użytkowników oraz osoby dokonujące zakupu Subskrypcji, wskazując od jakiego momentu obowiązywać będzie nowa cena Subskrypcji. Informacja o nowej cenie Subskrypcji powinna zostać dostarczona nie później niż na:a) 5 dni przed zakończeniem bieżącego okresu rozliczeniowego – w przypadku Subskrypcji tygodniowych,
  b) 21 dni przed zakończeniem bieżącego okresu rozliczeniowego – w przypadku Subskrypcji miesięcznych,
  c) 60 dni przed zakończeniem bieżącego okresu rozliczeniowego – w przypadku Subskrypcji rocznych.W przypadku niezaakceptowania nowej ceny Subskrypcji, Użytkownik oraz każda osoba dokonująca zakupu Subskrypcji uprawniona będzie do zrezygnowania z Subskrypcji wraz z zakończeniem dotychczasowego okresu rozliczeniowego.
 18. Aby dokonać zakupu Czasowego Dostępu w formularzu zamówienia należy zaznaczyć wybrany przez siebie wariant Czasowego Dostępu, a następnie uzupełnić formularz zamówienia o niezbędne dane osobowe i dokonać wyboru sposobu zapłaty za Czasowy Dostęp. Dokonanie zakupu Czasowego Dostępu wiąże się z obowiązkiem dokonywania zapłaty. Osoba dokonująca zakupu może wybrać jeden z poniższych wariantów Czasowego Dostępu:a) Czasowy Dostęp na 12 miesięcy. Płatność za Czasowy Dostęp uiszczana jest z wykorzystaniem Serwisu Płatniczego, zapłata za Czasowy Dostęp następuje z góry przed rozpoczęciem okresu obowiązywania Czasowy Dostęp. Po zakończeniu trwania 12 miesięcznego okresu świadczenia Usług, dostęp do usług zostanie zablokowany.Postanowienia dot. Subskrypcji zawarte w ust. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 12 powyżej stosuje się analogicznie do zakupu i korzystania z Czasowego Dostępu.

§ 5
ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Usługodawca dokłada wszelkiej staranności aby Usługi świadczone były w sposób nieprzerwany, tj. przez siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, a także aby materiały, publikacje, dobra własności intelektualnej udostępniane Użytkownikom w ramach Usług posiadały możliwie najlepszą jakość.
 2. Każdy Użytkownik uprawniony jest do osobistego korzystania z Usług. Zabronione jest udostępnianie możliwości korzystania z Usług przez osoby trzecie.
 3. Użytkownik nie może publikować i rozpowszechniać jakichkolwiek dóbr własności intelektualnej, w tym w szczególności utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których uzyskał dostęp wyniku korzystania z Usług.
 4. Użytkownik nie może dostarczać do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści powodujących zakłócenia pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy.
 5. Użytkownik nie może podejmować jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby spowodować nieprawidłowe działanie Aplikacji lub Serwisu oraz systemów teleinformatycznych Usługodawcy. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 6. Jeżeli na skutek awarii infrastruktury informatycznej lub oprogramowania należącego do Usługodawcy dostęp do Usług, w tym do materiałów audio oraz audiowizualnych znajdujących się w zasobach Aplikacji zostanie ograniczony lub wyłączony, Usługodawca podejmie wszelkie racjonalne i dostępne sposoby działania zmierzające do zapewnienia niezakłóconego dostępu do Usług.

  § 6
  NEWSLETTER

  1. Każda osoba dokonując zakupu Subskrypcji lub Czasowego Dostępu może podjąć decyzję o zapisaniu się do Newslettera. Aby zapisać się do usługi Newsletter, należy podczas zakupu Subskrypcji zaznaczyć odpowiednie pole, wyrażając w ten sposób zgodę na świadczenie usługi Newsletter. Osoby, które nie zdecydowały się na zapisanie do Newslettera podczas zakupu Subskrypcji lub Czasowego Dostępu mogą zapisać się na Newsletter korzystając z funkcjonalności swojego Konta.

  2. Do sprawnego i niezakłóconego korzystania z usługi Newsletter niezbędne jest korzystanie z urządzenia końcowego (smartfon, komputer osobisty, tablet etc.) z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową, posiadanie konta e-mail. Urządzenie końcowe oraz łącze internetowe z których korzystać będzie Użytkownik powinny spełniać wymogi opisane w §2 niniejszego Regulaminu.
  3. Każda osoba, która korzysta z usługi Newsletter może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi. W tym celu należy kliknąć na link dezaktywujący usługę, który umieszczony jest na końcu każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera lub skontaktować się z Usługodawcą z prośbą o usunięcie Użytkownika z listy Newslettera.
  4. Usługa Newsletter dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników, którzy posiadają aktywne Subskrypcje lub Czasowy Dostęp. W przypadku zrezygnowania z Subskrypcji lub zakończenia Czasowego Dostępu Usługa Newsletter zaprzestanie być świadczona w ostatnim dniu trwania Subskrypcji lub Czasowego Dostępu.

§ 7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik, oraz każda osoba, która dokona zawarcia Umowy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy może odstąpić od tej Umowy bez podania przyczyn.
 2. W celu odstąpienia od Umowy należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie elektronicznej i przesłać je na adres e‑mail: wsparcie@voicehouse.co lub też wysłać je w formie pisemnej na adres Usługodawcy. Do zachowania 14‑dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 4. Odstąpienie przez Użytkownika od Umowy nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, a w szczególności z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek opłat.
 5. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Usługodawca niezwłocznie prześle na adres e-mail podany przy zawarciu Umowy wiadomość potwierdzającą otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Następnie w terminie 14 dni zwróci uiszczoną kwotę ceny jaką zapłacono za Subskrypcję lub Dostęp Czasowy. Zwrot środków pieniężnych nastąpi na ten sam rachunek bankowy lub kartę, za pośrednictwem których dokonana została płatność, chyba że osoba odstępująca od umowy wskaże inny rachunek bankowy.
 6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednakże osoba odstępująca od Umowy nie jest zobowiązana do posługiwania się tym wzorem.
 7. Ze względu na specyfikę Usług, których przedmiotem jest uzyskanie przez Użytkownika dostępu do nagrań audio, audio-video, a także e-booków, które są tzw. treściami cyfrowymi niezapisanymi na materialnym nośniku w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta na postawie art. 38 pkt 13 tej ustawy Użytkownikowi oraz osobom uprawnionym, które dokonały zawarcia Umowy nie będzie przysługiwać uprawnienie do odstąpienia od Umowy w przypadku, w którym:a) W momencie zawarcia Umowy osoba zawierająca umowę lub Użytkownik wyraziła zgodę na rozpoczęcie świadczenia na jego rzecz Usług, przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, – pod warunkiem, że przed wyrażeniem takiej zgody osoba zawierająca Umowę lub Użytkownik zostały poinformowane, że rozpoczęcie korzystania z Usług skutkować będzie utraceniem prawa do odstąpienia od Umowy, lubb) po zawarciu Umowy wyraziły zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego Paragrafu – pod warunkiem, że przed wyrażeniem takiej zgody Użytkownik lub osoba zawierająca Umowę zostały poinformowane, że rozpoczęcie korzystania z Usług skutkować będzie utraceniem prawa do odstąpienia od Umowy.
 8. W przypadku niewyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, Usługodawca rozpocznie świadczenie Usług po upływie terminu na odstąpienie od zawartej Umowy.
 9. Niezależnie od uprawnień wynikających z prawa do odstąpienia od umowy, opisanego powyżej, każdy Użytkownik oraz osoba która dokonała zakupu Subskrypcji uprawniona jest do bezpłatnego skorzystania okresu próbnego, który wynosi:a) 14 dni dla Subskrypcji rocznej;
  b) 7 dni dla Subskrypcji miesięcznej.
  Powyższe uprawnienie oznacza, że we wskazanych okresach czasu każda uprawniona osoba, (Użytkownik lub osoba, która dokonała zakupu Subskrypcji) ]jest uprawniona do zrezygnowania z Subskrypcji, bez jakichkolwiek zobowiązań.
 10. Aby bez jakichkolwiek zobowiązań (bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat) zrezygnować z Subskrypcji należy poinformować Usługodawcę w drodze wiadomości e-mail, wskazując chęć zrezygnowania z Subskrypcji, wraz z zakończeniem okresu próbnego.
 11. W przypadku skorzystania z takiego uprawnienia zawarta Umowa ulegnie rozwiązaniu w ostatnim dniu okresu próbnego, a Usługodawca zaprzestanie świadczenia Usług i  nie pobierze opłaty z tytułu Subskrypcji.
 12. W przypadku, w którym osoba dokonująca zakupu Subskrypcji nie poinformuje Usługodawcy o chęci zrezygnowania z Subskrypcji wraz z zakończeniem okresu próbnego, dzień następujący po zakończeniu okresu próbnego będzie pierwszym dniem obowiązywania Subskrypcji za który Usługodawca pobierze płatność zgodnie z warunkami zawartej Umowy.

 

§ 8
PRAWA AUTORSKIE

 1. Aplikacja oraz Serwis jak również ich poszczególne elementy, a także umieszczone w nich utwory, w tym utwory audio oraz audio-video podlegają ochronie przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Usługodawca jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich treści (zdjęcia, teksty, video, muzyka etc.) umieszczonych w Aplikacji oraz Serwisie i stanowiących przedmiot Usług.\
 3. Użytkownik bez zgody Usługodawcy nie może wykorzystywać treści dostępnych w Aplikacji oraz Serwisie i stanowiących przedmiot Usług do jakichkolwiek celów innych niż korzystanie z nich do użytku osobistego.
 4. Materiały umieszczone w Aplikacji i Serwisie przeznaczone są wyłącznie do użytku prywatnego. Niedozwolone jest publiczne odtwarzanie, rozpowszechnianie materiałów dostępnych w Aplikacji i Serwisie, w szczególności zabronione jest ich publikowanie na innych stronach internetowych umożliwiających strumieniowanie nagrań lub pobieranie plików.
 5. Serwis oraz Aplikacja wykorzystują zastrzeżone nazwy handlowe oraz znaki towarowe należące do Usługodawcy, lub co do których Usługodawca uzyskał odpowiednie zgody, licencje. Wykorzystywanie nazw handlowych oraz znaków towarowych bez zgody Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów jest niedozwolone.

 

§ 9
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Każda osoba zawierająca Umowę oraz Użytkownik uprawnione są do zgłoszenia Usługodawcy reklamacji w związku ze świadczonymi Usługami. Reklamacje mogą zostać wniesione w formie elektronicznej poprzez przesłanie ich na adres e-mail wsparcie@voicehouse.co lub w formie pisemnej. Reklamacje sporządzone w formie pisemnej powinny zostać doręczone na adres Usługodawcy.
 2.  Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  a) przedmiot i zakres reklamacji oraz jej uzasadnienie,
  b) oznaczenie Użytkownika / osoby zawierającej Umowę – jego dane osobowe umożliwiające Usługodawcy zidentyfikowanie Użytkownika np. imię i nazwisko oraz adres e-mail wskazany przy zakupie Subskrypcji lub Czasowego Dostępu.
  W przypadku, w którym wniesiona reklamacja nie będzie zawierać ww. informacji Usługodawca uprawniony jest do wezwania osoby wnoszącej reklamację do jej uzupełnienia. Jeżeli wniesiona reklamacja nie będzie zawierała danych umożliwiających kontakt z osobą składającą reklamację Usługodawca uprawniony będzie do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 1. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 2. Osoba która wniosła reklamacje zostanie poinformowana o sposobie jej rozpoznania. Odpowiedź na reklamacje zostanie skierowana w formie wiadomości e-mail – jeżeli reklamacja została wniesiona w ten sposób, lub w formie pisemnej jeżeli reklamacja została wniesiona w formie pisemnej. Stanowisko Usługodawcy zawarte w odpowiedzi na reklamację jest stanowiskiem ostatecznym.
 3. Pozostawienie reklamacji bez rozpoznania lub jej nieuznanie nie wpływa na uprawnienia Użytkownika / osoby zawierającej Umowę do dochodzenia swoich praw i roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu obowiązuje od dnia 26 maja 2022
 2. Prawem właściwym dla realizacji postanowień niniejszego Regulaminu jest prawo Polskie.
 3. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień́ oraz w sprawie ewentualnego sporu z Usługodawcą od powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów.
 4. Na stronie internetowej https://ec.europa.eu/consumers/odrUżytkownicy mogą uzyskać dostęp do platformy służącej rozstrzyganiu sporów konsumenckich.
 5. Usługodawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia Usług. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzenia zmian w Regulaminie również w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie jakim zmiana przepisów wpływać będzie zakres świadczonych Usług lub treść postanowień Regulaminu w szczególności nakładając na Usługodawcę konieczność wprowadzenia do niego zmian. Zmiana Regulaminu może być dokonana także ze względu na potrzebę wprowadzenia w Serwisie / Usługach nowych funkcjonalności lub uprawnień. Umowy zawarte przed ustaleniem nowego Regulaminu realizowane będą zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Regulaminu. Wobec powyższego ewentualne zmiany Regulaminu nie będą naruszać uprawnień przysługujących konsumentom, w szczególności nie będą prowadziły do naruszenia/uszczuplenia/zmodyfikowania praw nabytych przez konsumenta.
 7. Wszelkie spory powstałe między Użytkownikiem, a Usługodawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.
 8. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym przepisami RODO oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawarte zostały w Polityce Prywatności, która dostępna jest na stronie https://voicehouse.co/club-polityka-prywatnosci/, a także stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 9. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu
WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [Kuźniar Media sp. z o.o. CIC Warsaw / Varso Place, ul. Chmielna 73,00-801 Warszawa]
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu
INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Usługodawca mając na uwadze konieczność wykonania obowiązku określonego w art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 1. z późn. zm.) niniejszym informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Zagrożenia, o których mowa w niniejszym dokumencie, są zagrożeniami potencjalnymi, a Usługodawca dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia możliwie maksymalnego bezpieczeństwa Użytkowników. Do najważniejszych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną należy zaliczyć możliwość uzyskania przez osoby nieuprawnione dostępu do danych przekazywanych przez sieć Internet lub przechowywanych na urządzeniach podłączonych do sieci Internet. Ewentualna ingerencja w ww. dane może powodować w szczególności ich utratę lub niepożądaną zmianę.

Istotnym zagrożeniem każdej osoby używającej sieci Internet jest możliwość zainfekowania systemu lub urządzenia podłączonego do sieci Internet przez złośliwe oprogramowanie takie jaki wirusy, robaki, trojany oraz programy szpiegujące. Do podstawowych zagrożeń należy także SPAM tj. niepożądane i niezamówione wiadomości elektroniczne (np. e-mail) rozsyłane jednocześnie do znacznej liczby odbiorców.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń zalecamy: korzystanie z programów antywirusowych renomowanych producentów takiego oprogramowania, a także ich bieżącą aktualizację, a także włączenie zapory sieciowej tzw. firewall, regularne skanowanie urządzeń podłączonych do sieci Internet, a także uważną lekturę wszelkich umów licencyjnych, regulaminów itp.

Używamy cookies, żeby indywidualnie odpowiadać na potrzeby słuchaczy. Zasady przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.